วิธีจองทัวร์และอื่นๆ

ขั้นตอนการจองทัวร์

ขั้นตอนจองทัวร์ต่างประเทศ_01ขั้นตอนจองทัวร์ต่างประเทศ_02ขั้นตอนจองทัวร์ต่างประเทศ_03ขั้นตอนจองทัวร์ต่างประเทศ_04ขั้นตอนจองทัวร์ต่างประเทศ_05ขั้นตอนจองทัวร์ต่างประเทศ_06ขั้นตอนจองทัวร์ต่างประเทศ_07

1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดโปรแกรมที่ต้องการ
     โทรศัพท์ Call Center : 02-560-1862 (09.30-19.00 น. วันจันทร์-เสาร์)
     Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
     LINE ID : @premiumworldtour
     E-mail : tour1.premium@gmail.com
     เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันที่นั่งว่างให้ทราบ

2. ระบุชื่อผู้เดินทางทุกท่านเป็นภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือสแกนหน้าพาสปอร์ต
    ระบุโปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ วันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ส่งมาทางอีเมล์ : tour1.premium@gmail.com หรือทาง FAX. : 02-560-1862


    * กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง ระบุชื่อผู้เดินทางทุกท่านเป็นภาษาอังกฤษ ระบุโปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ วันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ส่งมาทางอีเมล์ แฟกซ์ หรือทาง Line ID *

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับรายชื่อแล้ว จะดำเนินการจองทัวร์ให้ กรณีโปรแกรมทัวร์ยืนยันออกเดินทาง เจ้าหน้าที่จะส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่ามัดจำตามแต่ละโปรแกรม
    * กรณีโปรแกรมทัวร์ยังไม่ยืนยันออกเดินทางการเดินทางจะยังไม่เรียกเก็บค่ามัดจำ *

4. เมื่อชำระเงินค่ามัดจำแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงิน ทางแฟ็กซ์ : 02-560-1862 หรือทางอีเมล์ : tour1.premium@gmail.com
    * เรียกเก็บส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง *

5. ก่อนการเดินทาง 5-7 วัน เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ทางอีเมล์

6. ก่อนการเดินทาง 1 วัน หัวหน้าทัวร์ จะโทร.แนะนำตัวและแจ้งยืนยันวันเวลาการเดินทางอีกครั้ง

7. เตรียมตัวออกเดินทาง ✈

 


ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบิน

ขั้นตอนจองตั๋วเครื่องบิน_01ขั้นตอนจองตั๋วเครื่องบิน_02ขั้นตอนจองตั๋วเครื่องบิน_03ขั้นตอนจองตั๋วเครื่องบิน_04ขั้นตอนจองตั๋วเครื่องบิน_05

1. สอบถามตั๋วเครื่องบิน ..
    โทรศัพท์ Call Center : 02-560-1862 (09.30-19.00 น. วันจันทร์-เสาร์)
    Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
    LINE ID : @premiumworldtour
    E-mail : ticket1.premium@gmail.com

2. แจ้งเส้นทางที่ต้องการเดินทาง วันที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง และแจ้งข้อมูลของผู้ที่จะเดินทางทั้งหมด

3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาตั๋วเครื่องบินให้ท่านทราบ

4. ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี (ช่องทางการชำระเงิน)
    เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงิน ทางแฟ็กซ์ : 02-560-1862 หรือทางอีเมล์ : ticket1.premium@gmail.com

5. รอรับ E-Ticket ได้ทาง Line หรือ E-mail

6. ออกเดินทางได้เลย ✈

 


ขั้นตอนการจองโรงแรม

ขั้นตอนการจองโรงแรม_01ขั้นตอนการจองโรงแรม_02ขั้นตอนการจองโรงแรม_03ขั้นตอนการจองโรงแรม_04ขั้นตอนการจองโรงแรม_05ขั้นตอนการจองโรงแรม_06

1. สอบถามรายละเอียดโรงแรม ..
    โทรศัพท์ Call Center : 02-560-1862 (09.30-19.00 น. วันจันทร์-เสาร์)
    Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
    LINE ID : @premiumworldtour
    E-mail : hotel1.premium@gmail.com


2. เลือกประเทศ หรือจังหวัด ที่ลูกค้าต้องการเข้าพัก

3. เลือกช่วงเวลาที่เข้าพัก แจ้งจำนวนคืน และจำนวนของผู้เข้าพัก

4. ส่งข้อมูลผู้ทำการจอง

5. ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี (ช่องทางการชำระเงิน)
    เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงิน ทางแฟ็กซ์ : 02-560-1862 หรือทางอีเมล์ : hotel1.premium@gmail.com

6. รอรับ E-Ticket ได้ทาง Line หรือ E-mail


ขั้นตอนการเช่ารถ

ขั้นตอนการเช่ารถ_01ขั้นตอนการเช่ารถ_02ขั้นตอนการเช่ารถ_03ขั้นตอนการเช่ารถ_04ขั้นตอนการเช่ารถ_05

1. สอบถามรายละเอียดรถเช่า ..
    โทรศัพท์ Call Center : 02-560-1862 (09.30-19.00 น. วันจันทร์-เสาร์)
    Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
    LINE ID : @premiumworldtour
    E-mail : tour1.premium@gmail.com

2. แจ้งวันที่ต้องการใช้รถ และแจ้งจำนวนวันที่ใช้รถ

3. แจ้งรถที่ลูกค้าต้องการใช้ และแจ้งสถานที่นัดรับรถ

4. ตกลงราคา และชำระค่าใช้จ่าย

5. ชำระมัดจำ และทำสัญญาใบวันที่รับรถ


ขั้นตอนการจองตั๋วสวนสนุก

ขั้นตอนการจองตั๋วสวนสนุก_01ขั้นตอนการจองตั๋วสวนสนุก_02ขั้นตอนการจองตั๋วสวนสนุก_03ขั้นตอนการจองตั๋วสวนสนุก_04ขั้นตอนการจองตั๋วสวนสนุก_05ขั้นตอนการจองตั๋วสวนสนุก_06

1. สอบถามรายละเอียดตั๋วเข้าสวนสนุก ..
    โทรศัพท์ Call Center : 02-560-1862 (09.30-19.00 น. วันจันทร์-เสาร์)
    Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
    LINE ID : @premiumworldtour
    E-mail : tour1.premium@gmail.com

2. แจ้งสวนสนุกที่ต้องการเข้าสวนสนุก

3. แจ้งวันที่ต้องการใช้ และจำนวนท่าน

4. ตกลงราคา และชำระค่าใช้จ่าย

5. ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี (ช่องทางการชำระเงิน)
    เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงิน ทางแฟ็กซ์ : 02-560-1862 หรือทางอีเมล์ : tour1.premium@gmail.com

6. รอรับ Voucher หรือตั๋วจริง ผ่านทางไปรษณีย์ (EMS) หรือสามารถเข้ามารับที่สำนักงานใหญ่ได้ ตามวัน และเวลาที่แจ้งให้ทราบ


ขั้นตอนการจองตั๋วรถไฟต่างประเทศ

ขั้นตอนจองตั๋วรถไฟต่างประเทศ_01ขั้นตอนจองตั๋วรถไฟต่างประเทศ_02ขั้นตอนจองตั๋วรถไฟต่างประเทศ_03ขั้นตอนจองตั๋วรถไฟต่างประเทศ_04ขั้นตอนจองตั๋วรถไฟต่างประเทศ_05ขั้นตอนจองตั๋วรถไฟต่างประเทศ_06

1. สอบถามรายละเอียดตั๋วเข้าสวนสนุก ..
    โทรศัพท์ Call Center : 02-560-1862 (09.30-19.00 น. วันจันทร์-เสาร์)
    Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226, 086-322-3966
    LINE ID : @premiumworldtour
    E-mail : tour1.premium@gmail.com

2. แจ้งประเทศที่ต้องการใช้ตั๋วรถไฟ และแจ้งประเภทตั๋วที่ต้องการใช้

3. ส่งรายละเอียดแผนการเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่

4. เจ้าหน้าที่แจ้งราคาตั๋วรถไฟให้กับท่าน

5. ชำระเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยโอนเข้าบัญชี (ช่องทางการชำระเงิน
    เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงิน ทางแฟ็กซ์ : 02-560-1862 หรือทางอีเมล์ : tour1.premium@gmail.com

6. รอรับ Voucher หรือตั๋วจริง ผ่านทางไปรษณีย์ (EMS) หรือสามารถเข้ามารับที่สำนักงานใหญ่ได้ ตามวัน และเวลาที่แจ้งให้ทราบ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้