นโยบาย วิสัยทัศน์ และข้อปฏิบัติ

พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ มีแผนกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และแผนงานในการดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตและมีผลกำไรอย่างยั่งยืน เราสร้างสรรค์การบริการและผลิตภัณฑ์ของเราให้มีคุณค่ากับลูกค้า และสังคม ผ่านกระบวนการทำงานที่เน้นคุณภาพ ความโปร่งใส ตรงไปตรงมา และความคล่องตัวให้กับองค์กร รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้วยปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังต่อไปนี้

ปรัชญาองค์กร

 เราจะให้บริการและสร้างรอยยิ้มที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า 

 
วิสัยทัศน์ 

คิดจะเที่ยว คิดถึงพรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์

 
พันธกิจ

 มุ่งสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า พร้อมทั้งการดูแลที่แสนอบอุ่น ด้วยบริการที่มาจากใจ

 

พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ยังดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและคำสอนทางพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง เราสนับสนุนการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์กับลูกค้า โปร่งใส ไม่มีนอกมีใน เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด โดยมีต้นทุนที่ไม่แพง รวมทั้งเรายังยึดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเข้าวัด ทำบุญ ในวันพระ อย่างน้อย 1 วัน/เดือน โดยเป็นหน้าที่ของผู้จัดการพาพนักงานไปทำบุญที่วัด เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งจรรโลง สร้างสรรค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ดำเนินกิจการ บริหารสิทธิเท่าเทียม 


พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ 
นำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นนโยบายในการบริหารงานของเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเรา ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปี่ยมไปด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อลูกค้าทุกท่าน แต่ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน
 

คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน 


สิทธิพนักงาน :
พนักงานของเราถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย  จึงให้สิทธิพื้นฐานแก่พนักงานดังนี้

· พัฒนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จัดโครงสร้างตำแหน่งงานให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ชัดเจน


· สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรม อาทิ การอนุญาตให้ลางาน และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากพนักงานโดยตรง

· สวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนประกันสังคม สวัสดิการยืมเงินกรณีผู้ป่วยในและนอก
 

สิทธิผู้บริโภค 
: เราให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบสูงสุด โดยมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

· มีการควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ โดยเราจะทำการโทรหาลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นก่อนการเดินทาง ขณะเดินทางอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งหลังจากกลับมาจากทริปท่องเที่ยวแล้ว เพื่อสอบถามปัญหา คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้เรายังมุ่งพัฒนาการบริการของเราให้มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารระหว่างการท่องเที่ยว โรงแรมที่พักที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา รวมถึงยังรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า โดยได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจน

· นอกจากนี้ เรายังมีช่องทางหลากหลายที่ให้ลูกค้าติดต่อและเพื่อใช้ในการหาข้อมูล ติดต่อธุรกิจ และแจ้งข้อร้องเรียนไว้ หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ Facebook Fanpage Application Line และ Call Center เป็นต้น

 

ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

1. พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักประสิทธิผลโดยคำนึงถึงงบประมาณของลูกค้า เราทำการจัดการใช้ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม อาหาร พร้อมทั้งทัวร์ที่ดีที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า และให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับลูกค้า

2. พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ได้ใช้การบริหาร กำกับดูแล การปฏิบัติงานของพนักงาน และหัวหน้าทัวร์ โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารให้เหมาะสมกับทรัพยากร เพราะเราคำนึงถึงต้นทุน แรงงาน พร้อมทั้งระยะเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า โดยยึดหลักประสิทธิภาพ

3. พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ยึดหลักการตอบสนองโดยดำเนินการให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อลูกค้า พร้อมทั้งดำเนินงานเพื่อตอบสนองตามความคาดหวังของลูกค้า โดยก่อนที่เราจะเริ่มงาน เราจะมีกำหนดเวลาที่แน่นอนให้กับลูกค้าว่าทำการประเมินราคาใช้ระยะเวลากี่วัน เพื่อส่งงานตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งมีช่องทางหลากหลายที่สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น Call-center, Line, E-mail และ Facebook

4. พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ยึดหลักภาระรับผิดชอบ โดยเราจะรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ และให้บริการรวมทั้งการันตีคุณภาพในการบริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า เราจะติดต่อสอบถามลูกค้าไม่ว่าจะก่อนไปทริป ขณะอยู่ต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งหลังจากที่ลูกค้ากลับมาจากทริปเรียบร้อยแล้ว

5. พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ยึดหลักความโปร่งใส โดยเราดำเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี

6. พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยให้ลูกค้าของเราได้ร่วมเสนอปัญหา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริการของเราให้มีประสิทภาพมากขึ้น

7. พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ยึดหลักการกระจายอำนาจ โดยเราให้พนักงานมีส่วนร่วมในการความรับผิดชอบและตัดสินใจในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของเรา

8. พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ยึดหลักนิติธรรม โดยการใช้กฏระเบียบข้อบังคับในการดำเนินงานด้วยความเป็นธรรม
 

 

ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้

1. สะสาง คือ การแยกให้ชัดเจนระหว่างของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็น พิจารณาดังนี้
- ของที่ไม่ใช้ และไม่มีค่า ถ้าทิ้งได้ก็ควรทิ้งไปเลย
- ของที่ไม่ใช้แต่มีค่า ขายโดยทำให้ถูกต้องขั้นตอน
- ของที่ใช้หรือของที่จะเก็บ เก็บและทำป้ายบอก
 
ประโยชน์ที่ได้จากการสะสาง
- ขจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ทำให้มีเนื้อที่ใช้สอยมากกว่าเดิม 
- ทำให้ที่ทำงานดูสะอาดมากยิ่งขึ้น เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
- ลดการเก็บเอกสารซ้ำซ้อน และจะทราบถึงที่อยู่ของสิ่งต่างๆ


2. สะดวก คือ การจัดวางของที่จำเป็นให้ง่ายต่อการนำใช้ ทุกคนดูแล้วก็รู้ว่าเป็นอะไร การทำสะดวกนั้นไม่ยาก เพียงแต่เรานำของที่ได้จากการสะสางในส่วนที่ต้องการเก็บมาจัดเก็บให้เป็นระเบียบ สะดวกในการหยิบใช้สอยซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาวิธีเก็บวางสิ่งของ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยสำหรับหลักการสามารถแยกเป็นหัวข้อดังนี้
- วางของที่ใช้งานให้เป็นที่มีป้ายบอก
- การนำของไปใช้งานให้เน้นการนำมาเก็บที่เดิม
- ของที่ใช้อยู่ประจำ ควรวางใกล้ตัว
- ของที่ใช้งานจัดเป็นหมวดหมู่ เหมือนการจัดเก็บหนังสือให้ห้องสมุด

ประโยชน์ที่ได้จากเรื่องสะดวก 
- ขจัดการค้นหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 
- ลดเวลาในการทำงาน 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เน้นคำว่า หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา
- เพิ่มคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ เกิดภาพพจน์ที่ดีขององค์การต่อสายตาคนทั่วไป

 
3. สะอาด คือการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ให้น่าดูเป็นนิจ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำความสะอาด
- เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี น่าทาน
- ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร
- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร อุปกรณ์ ลดปัญหาเครื่องจักรเสียบ่อยๆ
- เพิ่มคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ประเด็นสำคัญในการที่ตจะรณรงค์ให้ทุกคนรักษาความสะอาดคือ หัวหน้าต้องลงมือทำก่อน


4. สุขลักษณะ คือสภาพหมดจด สะอาดตา โดยรักษา 3ส.แรก ให้คงสภาพหรือทำให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  สุขลักษณะที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราทำ 3ส. แรก อย่างต่อเนื่อง และพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อที่จะตรวจสอบว่าได้มีการทำ 3 ส แรก อย่างต่อเนื่องหรือไม่ เราใช้การตรวจเช็คพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดทั้งอนุกรรมการ 5 ส ของพื้นที่นั้นๆ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำสุขลักษณะ
- สุขภาพที่ดีของพนักงานทั้งร่างกายและจิตใจ
- ความภาคภูมิใจในความมีชื่อเสียงของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผลจากการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงของพนักงาน
- สถานที่ทำงาน เป็นระเบียบ สะอาด น่าทำงาน
- ความปลอดภัยในการทำงาน
- คุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์

                                         
5. สร้างนิสัย  คือการปฏิบัติให้ถูกต้อง และติดเป็นนิสัย  ส ที่ 5  นี้เป็นจุดสำคัญที่สุดของ  กิจกรรม 5 ส เพราะกิจกรรมนี้ จะไปได้ดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคนที่นำกิจกรรมไปใช้ ซึ่งความสำเร็จของกิจกรรมเกิดจากทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอแน่ใจได้เลยว่าหน่วยงานนำกิจกรรม 5 ส. ไปใช้เพื่อปรับปรุงระบบงาน และสามารถดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างต่อเนื่องนั้น จะเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ เต็มไปด้วยพนักงานที่มีคุณภาพ ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือ ภาพพจน์ที่ดีของหน่วยงานต่อสายตาคนภายนอกนั่นเอง ..

 

จรรยาบรรณของพนักงาน

1. เราเคารพในเกียรติและความต่างกันของแต่ละบุคคล
เราเคารพในหลักแห่งสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน ภายใต้โอกาสต่างๆ เราไม่ยอมต่อการบังคับใช้แรงงาน การแสวงหาผลประโยชน์ หรือการจ้างแรงงานเด็ก เราไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้าและพนักงาน บนพื้นฐานของสัญชาติ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา อื่นๆ

2. เราแข่งขันตามหลักกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจที่ถูกต้อง
เราปฏิบัติตามกฎหมายและชุมชนในแต่ละประเทศซึ่งเราได้ทำธุรกิจ และคาดหวังถึงมาตราฐานและการ ดำเนินการของการแข่งขันทางธุรกิจ เราไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจโดยจริยธรรมที่ไม่ถูกต้อง เราไม่ยอมรับถึงการแลกเปลี่ยนของ กำนัล, งานเลี้ยงรื่นเริง หรือการอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน อันนำมาสู่การดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง

3. เราดำรงไว้ซึ่งความโปร่งใสในเรื่องการ ทำบัญชีโดยมีบันทึกการทำธุรกรรมอย่างถูกต้อง
เราเก็บบันทึกและดูแลการจัดการต่างๆอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะจัดหาถึงข้อมูลวัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจ เรายึดถือกฎการบัญชีของแต่ละประเทศและระหว่างประเทศ ในส่วนที่เป็นที่ยอมรับ เราเปิดเผยเรื่องธุรกิจปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลขององค์กร ซึ่งถูกกำหนดโดยกฎหมาย

4. เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลาง
เราเคารพสิทธิทางการเมืองและความเห็นของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางการเมืองควรจะถูกเก็บไว้ภายนอกสถานที่ทำงาน เราไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง เราไม่เอื้ออำนวยให้กับการอุทิศตนทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย


กฎระเบียบและข้อปฏิบัติของพนักงาน พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์

1. ห้ามฝ่าฝืนคำสั่งของหัวหน้างาน และไม่สนใจการปฏิบัติหน้าที่
2. ห้ามดื่มสุรา เล่นการพนัน ในขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเด็ดขาด
3. ห้ามอ่านหนังสือทุกชนิด ห้ามนั่งหลับ นอนหลับ ในขณะปฏิบัติหน้าที่
4. ห้ามยืน เดิน สูบบุหรี่โดยเปิดเผย โดยเด็ดขาด
5. ต้องพูดจาให้สุภาพ อ่อนน้อม และแต่งเครื่องแบบให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
6. ต้องเข้า-ออกงาน ตามเวลาที่บริษัทกำหนด
7. ห้ามขาดงานโดยไม่ลา 
8. การลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์
9. ห้ามทะเลาะกับพนักงานด้วยกัน
10. ห้ามดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือร้องเพลงในลักษณะที่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่น
11. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าหน่วยงาน
12. ห้ามนินทาวาร้ายหรือใสความหัวหน้างานในทางที่เสียหาย
13. ห้ามกล่าวคำเท็จ
14. ห้ามแสดงกิริยาท่าทางส่อไปในทางชู้สาวกับผู้ที่มาติดต่อในขณะปฎิบัติหน้าที่

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้