นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ในการรักษาความลับ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆของเรา โดยเรามีนโยบายดูแล เก็บรักษาความลับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ดังนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ จะติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail ) และ Application Line เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถเลือก ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเราได้เอง ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับลูกค้า จากนั้นเราจะทำการติดต่อกลับ เพื่อให้บริการลูกค้าในทันที หรืออย่างน้อยภายใน 15 นาที กรณีเจ้าหน้าที่กาลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่ พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ได้เปิดเผยข้อมูลช่องทางการสื่อสารแก่ลูกค้า ภายในหัวข้อ “ติดต่อเรา” บนหน้าเว็บไซต์แล้ว ดังนี้
Call Center : 02-560-1862
Mobile : 086-322-3966, 095-463-6226, 096-226-6566
E-mail : info.premiumworldtour@gmail.com


การเยี่ยมชมเว็บไซต์
ลูกค้าสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการค้นหาสินค้า และบริการต่างๆของเรา โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัว ให้แก่ทางเว็บไซต์ทราบ แต่หากท่านต้องการรับข่าวสารจากพรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ตามที่พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ กำหนด โดยที่ลูกค้าสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่ง E-mail มาที่ info.premiumworldtour@gmail.com 

เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรม การสืบค้นข้อมูล สินค้า และบริการต่างๆ ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ในการให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะจัดเก็บสถิติเป็นข้อมูลประเภทต่างๆ อาทิ วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ , การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ , ประเภทของสินค้าที่ท่านให้ความสนใจ เป็นต้น

เราต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อป้องกันเว็บไซต์จากผู้ไม่ประสงค์ดี มิจฉาชีพ หรืออาชญากรในโลกไซเบอร์ โดยตรวจสอบพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น ทั้งนี้ เพื่อดูแล ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านสมาชิกเว็บไซต์ของเรา โดยเราอาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ "คุกกี้" คือ ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกาลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยทีมงานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่างๆ อาทิ หมายเลขไอพี (IP Address), ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์, Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม, เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time), เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)

 

การรวบรวม และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านได้มอบความไว้วางใจ สมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของเรา โดยท่านได้กรอกข้อมูลต่างๆ อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น จะได้รับการดูแลปกป้อง และเป็นความลับภายในของเราเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของเรา และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การลงทะเบียนฐานข้อมูลสมาชิก เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ ส่วนลดต่างๆ โปรโมชั่นพิเศษ สาหรับลูกค้า
เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ “และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด” ข้อมูลเกี่ยวกับท่านจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา และลูกค้ายังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาหาเรา เราจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ลูกค้า หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้า และเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ลูกค้ามีข้อสงสัย หรือต้องการรับบริการในเรื่องใดๆ เพื่อติดตามผล เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด และการบริการนั้น ตรงตามความต้องการของลูกค้าของเรา

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ จะไม่ส่งต่อ หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้แก่บุคคลภายนอกอื่นโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และไม่ว่าลูกค้าจะอนุญาติหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้ากับบุคคลที่ 3 หรือองค์กรภายนอก เว้นแต่ หากมีข้อบังคับทางกฎหมาย หรืออาศัยอำนาจทางกฎหมายโดยตรง จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว ย่อมหมายถึง เกิดความผิดปกติในความสุจริตของผู้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ และอาจผิดตามเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบผู้กระทาผิดต่อกฎหมายต่อองค์กร หรือหน่วยงานที่มีอานาจทางกฎหมายนั้น

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด (นโยบายด้านความปลอดภัย) ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยไม่มีอำนาจ

 

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ มีระบบตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของลูกค้าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ หากลูกค้าต้องการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า อาทิ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการติดต่อ ลูกค้าสามารถแจ้ง Call Center เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้กับลูกค้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้